Shkolla Raqi Qirinxhi

Ekipet Lëndore

Grupet sipas lëndëve

  1. Ekipi Lëndor Gjuhë Shqipe-letërsisë
  2. Ekipi Lëndor Lëndët Shoqërore
  3. Ekipi Lëndor Matematikës dhe Fizikës
  4. Ekipi Lëndor Gjuhë e huaj (frëngjisht. Anglisht, italisht)
  5. Ekipi Lëndor Kimi-Biologji

Sekretaria dhe Financa

Shkolla ka një sekretari që funksionon si mbështetje në gjithë aspektin dokumentar të shkollës bazuar në funksionet që i jep ligji dhe dispozitat.

Shkolla nuk ka financa, në këtë aspekt kjo varet 1%, si nga drejtoria mbështetëse e arsimit pranë Bashkisë.

Sherbimi Psikologjik

Funksionon me një psikolog dhe një punonjëse sociale, të cilët janë të pranishëm në shkollë tre herë në javë. Ata punojnë sipas një plani të përgatitur dhe të miratuar nga DAR dhe mbështeten nga Drejtoria e shkollës dhe mësuesit, por ky shërbim është i pamjaftueshëm si në aspektin fizik (prania e tyre vetëm 3 ditë të javës), dhe në aspektin e funksionimit të këtyre dy shërbimeve në mënyrë të plotë dhe komunikimit individual.

Go to top of page