Aktivitet sportive të organizuara në shkollë “Raqi Qirinxhi“ gjatë DITËVE TË HAPURA

Aktivitet sportive të organizuara në shkollë “Raqi Qirinxhi“ gjatë DITËVE TË HAPURA

Aktivitet sportive të organizuara në shkollë “Raqi Qirinxhi“ gjatë DITËVE TË HAPURA

Në datën 5 mars 2016, u zhvillua në mjediset e gjimnazit “Raqi Qirinxhi”- Korçë, aktiviteti “DITËT E HAPURA”. Nëpërmjet “DITËVE TË HAPURA”, shkolla komunitare synon krijimin e një qasje të re inovative ku partneriteti shkollë-familje-komunitet ndërvepron për të krijuar një kulturë, një filozofi, një politikë dhe një praktikë të re në mbështetje të shkollës gjithëpërfshirëse dhe të hapur për komunitetin.

Aktivitet sportive të organizuara në shkollë “Raqi Qirinxhi“  gjatë DITËVE TË HAPURA

Ndër aktivitet e shumta që u zhvilluan gjatë “DITËVE TË HAPURA”, nuk mund të mungonin dhe aktivitetet sportive si: ndeshja e volejbollit, e futbollit dhe e tenisit, që lidhen me komponentin Rekreacion dhe Sport, i cili është një nga pesë komponentët kryesore ku fokusohet projekti SHQK. Pjesë e këtyre lojrave u bënë nxënësit, prindërit dhe disa fëmijë të komunitetit.

Go to top of page